На 06.07.2020 г. „ФЛОРА Н“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-2378-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За повече информация тук: